وظايف كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي

 

 کمیسیون اختلافات گمرکی

الف : رسيدگي و صدور راي نسبت به پرونده‌هاي گمركات مختلف كه از لحاظ تشخيص و تطبيق نوع كالا با مندرجات تعرفه گمركي ، مورد اختلاف واقع شده است .

 

ب : رسيدگي و صدور راي در مورد هر اختلافي كه در اجراي مقررات گمركي و مقررات عمومي صادرات و واردات ناشي مي‌شود .

 

ج : مشاوره و اظهارنظر در مورد طرحها و يا گزارشها يا پيشنهادهاي رسيده به گمرك .

 

د : رسيدگي به درخواستهاي استعلام تعرفه‌بندي بين گمركات كشور و بازرگانان .

 

هـ : رسيدگي به درخواستهاي تعرفه‌بندي كالا قبل از ورود .

 

در صورت تصويب اكثريت اعضا در مورد راي صادره ،‌ هرگاه ما به التفاوت موضوع اختلاف پنج ميليون ريال و كمتر باشد ، راي مربوطه قطعي خواهد بود و در مورد مبلغ مابه التفاوت بيشتر مي بايد صريحا به قابل تجديدنظر بودن راي اعلام نظر نمايند و طرفين مي‌توانند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ راي تقاضاي تجديدنظر نمايند .

 

كميسيون تجديدنظر

 

كميسيون تجديدنظر با حضور كليه اعضاء به موارد زير رسيدگي مي نمايد :

 

الف : رسيدگي به پرونده‌هائي كه مبلغ مورد اختلاف بين راي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و مبلغ مورد قبول صاحب كالا بدون احتساب جريمه از مبلغ پنج ميليون ريال كمتر نباشد .

 

ب : رسيدگي به راي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي كه ظرف مدت 20 روز مورد اعتراض گمرك و صاحب كالا قرار گرفته باشد .

تعداد اعضاء كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي متشكل از هفت نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي‌البدل مي‌باشد كه از ميان هفت نفر دو نفر از صاحب منصبان وزارت دارائي و وزارت بازرگاني و بقيه از كارمندان بصير و مطلع گمرك براي مدت دو سال بموجب احكام رسمي بترتيب از طرف وزراي دارائي و بازرگاني و رئيس‌كل گمرك ايران انتخاب مي‌شوند .