انوانتر

 انوانتر

 صاحب كالا يا نماينده قانوني او حق دارد قبل از تسليم اظهارنامه ، طبق تقاضاي كتبي و ارائه اسناد مالكيت با موافقت گمرك كالاي خود را رويت و به توزين بسته‌ها يا باز كردن و ديدن محتويات آنها جهت بدست آوردن مشخصات مذكور و نمونه برداري و همچنين به خشك كردن كالا و تعويض لفاف آن اقدام نمايد .

 

اقدام مزبور بايد با حضور و تحت نظارت مستمر ماموران مطلع و بصير انجام بگيرد كه اداره در ضمن صدور اجازه تعيين خواهد نمود .

 

هرگاه بر اثر باز كردن و بستن بسته‌ها به ترتيب فوق خسارتي به محتويات آنها وارد آيد مسئوليت آن متوجه گمرك نخواهد بود و از بابت آن خسارت ، تخفيفي در حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض داده نخواهد شد .

 

هرگاه صاحب كالا بخواهد اقدام به بازديد محتويات بسته‌ها و يا تغيير لفاف و يا خشك كردن كالا و يا ساير اعمالي كه مستلزم تغيير در بسته‌بندي و دست‌خوردگي كالا باشد بكند بايد مراتب را صريحا و بطور وضوح و تفكيك در درخواست خود قيد نمايد و ماموري كه براي اين كار تعيين مي‌گردد بايد مراقبت نمايد كه غير از آنچه صاحب كالا درخواست نموده و با آن موافقت شده عمل ديگري انجام نگيرد . همچنين قبل از انجام هرگونه عملي مامور بايد مشخصات ظاهري بسته‌ها را از حيث نوع بسته و علامت وسالم بودن يا پاره‌گي و يا دستخوردگي داشتن ، صورتمجلس كرده سپس اجازه باز كردن آنها را بدهد . پس از باز كردن بسته‌ها بايد پر و يا خالي بودن ، وزن خالص ، نوع ، جنس ، مقدار ، تعداد و ساير مشخصات كامل كالاي محتوي تمام بسته‌ يا بسته‌هائي را كه مورد درخواست صاحب كالا بوده صورتمجلس نمايد و در هر حال يك نسخه از صورتمجلس بايد به انبار تسليم شود (ماده 98 آ.ا.ق.ا.گ) .