اعتبار اسنادی پشت به پشت یا اتکایی ویا متقابل ( Back to Back or Counter L/C)

بخاطر اینکه فروشندگان خارجی از پذیرش اعتبار قابل انتقال خودداری میکنند. این نوع اعتبار در کشور ما استفاده زیادی دارد.

 

زمانیکه اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال گشایش شده باشد و بدلایل زیر فروشنده بخواهد به پشتوانه اعتبار باز شده توسط خریدار اعتبار دیگری گشایش می کند. (اعتبار باز شده وثیقه اعتبار دوم میشود)

 

۱- فروشنده توانایی ساخت و ارسال محموله را در زمان سررسید را ندارد. یا وجه کافی برای پرداخت به پیمانکاران خود را ندارد.

 

۲- امکان گشایش اعتبار اسنادی قابل انتقال وجود ندارد. (فروشنده نمی پذیرد)

 

در این روش بانک منتخب برای اعتبار دوم بانک گشایش کننده می شود. و ذینفع نیز به بازکننده اعتبار تبدیل می شود.

 

فروشنده اول (خریدار دوم) از فروشنده دوم درخواست می کند که محموله را به بندر مورد نظر خریدار اول ارسال کند.

 

دو اعتبار باز شده باید از لحاظ اسناد و زمان سررسید کاملا با هم تطبیق داشته باشند.