ترخیصیهبرگ حواله/ترخیصیه/حواله‌نامۀ ترخیص

واژه انگلیسی         Delivery Order

  

توضیحات

سندی است خطاب به حمل‌‌کننده یا انباردار ، که در آن از اشخاص مزبور درخواست می‌شود کل کالا یا مقدار معینی از آن را به شخص نامبرده در سند یا حامل آن تحویل دهند.

صاحب مال یا وکیل قانونی وی که می‌خواهد کالا را از گمرک ترخیص کند ، باید از طرف امانت‌دهندۀ کالا ، یعنی مؤسسات حمل‌‌ونقل (زمینی ، هوائی ، دریائی) ، حواله‌نامه‌‌ای به عهدۀ گمرک ارائه نماید که به‌‌موجب آن مؤسسۀ حمل‌‌ونقل ، اجازه می‌دهد صاحب کالا یا وکیل وی ، آن کالا را از گمرک تحویل گیرد.

برگ حواله یا ترخیص ، از اسناد ضروری کالا است که بدون ارائه و تسلیم آن ، گمرک نمی‌تواند کالا را به کسی تحویل یا اجازۀ رؤیت کالا را بدهد.

طبق مادۀ ۶۰ آئین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی ، «برای هر ردیف (آرتیکل) فهرست کل بار (مانیفست) یا اظهارنامه یا پروانه یا صورت مجلس ضبط یا اظهارنامه یا بارنامه ، قبض انبار جداگانه صادر و به تحویل‌دهندۀ کالا (مؤسسه حمل‌‌ونقل) تسلیم می‌گردد»

لذا ، مؤسس حمل‌‌ونقل در هر مورد می‌تواند همین قبض انبار را به نام صاحب کالا یا وکیل وی پشت‌نویسی کرده و به موجب آن به ادارۀ گمرک اجازۀ تحویل کالا را به صاحب کالا ، اعلام نماید.

بنابراین ، قبض انبار مزبور که به این ترتیب ، پشت‌نویسی‌‌شده باشد به منزلۀ همان برگ حواله یا ترخیصیه تلقی می‌شود ---> تبصرۀ ذیل مادۀ ۱۴ ق.ا.گ و مادۀ ۹۴ آئین‌نامه اجرائی ق.ا.گ.