با صدور احکام جداگانه از سوی رئیس کل گمرک ایران سرپرستان دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت اطلاعات و برنامه‌ریزی گمرک ایران منصوب شدند.بر این اساس به پیشنهاد معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل فیروزه خیالی با حفظ پست سازمانی به سمت سرپرستی دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات منصوب شد. خیالی پیش از این سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و بهبود فرآیندهای گمرکی بود..
همچنین به پیشنهاد معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل هایده باقری‌پور با حفظ پست سازمانی به سمت سرپرست دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه‌ریزی منصوب شد