نحوه محاسبات لازم در اظهارنامه گمرکی برای تعیین حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده و عوارض کالاهای وارداتی در سال 1390

ابتدا محاسبه ارزش سیف کالا یا همان ارزش گمرکی (مبلغ ارزی کالا ضربدر نرخ ارز اعلامی توسط گمرک بعلاوه هزینه بیمه کالا)

ارزش سیف ضربدر تعرفه گمرکی کالا بر اساس کتاب قانون صادرات و واردات سال 1390 و تعیین حقوق گمرکی   

مجموع ارزش سیف کالا و حقوق گمرکی ضربدر  2/2 %     و تعیین مالیات

مجموع ارزش سیف کالا و حقوق گمرکی ضربدر   8/1%     و تعیین عوارض

جمع حقوق گمرکی و مالیات و عوارض و تعیین مبلغ قابل پرداخت به گمرک

حقوق گمرکی + مالیات  +عوارض   = جمع مبالغ قابل پرداخت به گمرک

 

مثال:

اگر ارزش کالایی 100.000 دلار باشد و نرخ ریالی تعیین شده دلار توسط گمرک 14500 ریال باشد و بیمه حمل پرداخت شده کالا 5000 دلار باشد و تعرفه کمرکی کالا 10% باشد مجموع  حقوق گمرکی و مالیات و عوارض متعلقه به کالای وارداتی را محاسبه نمایید.

ارزش گمرکی کالا (سیف) به صورت زیر محاسبه می شود

100.000 *14500 =1.450.000.000 ارزش ریالی کالا

5000*14500=72.500.000 بیمه کالا

1450.000.000+72.500.000= 1.522.500.000 ارزش گمرکی کالا (سیف)

محاسبه حقوق گمرکی و مالیات و عوارض متعلقه و تعیین مبلغ قابل پرداخت به گمرک:

1.522.500.000 *10%=  152.250.000حقوق گمرکی

1.522.500.000 +152.250.000=1.674.750.000 مبنای محاسبه مالیات و عوارض

1.674.750.000  * 2/2%= 36.844.500  مالیات

1.674.750.000 *  8/1%= 30.145.500  عوارض

152.250.000 + 36.844.500  +30.145.500   =  219.240.000   جمع مبالغ قابل پرداخت به گمرک