خودروهای شورلت وارد کشور می شوند

سازمان توسعه تجارت در بخشنامه ای به گمرک ضوابط ورود خودروهای شورلت را ابلاغ کرد .

 

درمتن این بخشنامه آمده است به پیوست تصویر نامه های مورخ 94.9.24 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص خودرو سواری قابل ورود با انشان تجاری CHEVROLETبه شرح مندرج درنامه فوق الذکر با رعایت آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت سایر مقررات و مطابق با مدل های مندرج در گواهی نمایندگی صادره مرکز اصناف و بازرگانان با اعتبار 1398.09.29 جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد.

خودروهای شورلت وارد کشور می شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خودروهای شورلت وارد کشور می شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خودروهای شورلت وارد کشور می شوند