اطلاعيه واردات برنج

برنج از مورخ 94/09/04 قابل ثبت سفارش و واردات مي باشد، شرايط ورود آن به شرح ذيل مي باشد :

 

- کليه واردات برنج مشمول ما به التفاوت مي باشد

- مدت اعتبار ثبت سفارش برنج 3 ماه مي باشد

- مجوز ثبت سفارش برنج حداکثر براي يک ماه ديگر مي تواند تمديد گردد .

- کليه ثبت سفارش هاي انجام شده مي بايستي حداکثر تا تاريخ 95/04/31 وارد کشور گردد.

- متقاضيان متعهد به کليه بند هاي اين بخش نامه مي باشد

- بعد از تاريخ 95/04/31 بدليل برداشت محصول و لزوم حمايت از توليد داخل امکان ترخيص به هيچ وجه مقدور نمي باشد - مبلغ 5000 ريال ما به التفاوت براي هر کيلوگرم برنج وارداتي توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران دريافت مي گردد.

- کليه درخواست هاي افتتاح بايستي بعد از تاريخ 94/09/04 باشد

- در هنگام ترخيص کالا در کليه گمرکات کشور، تاريخ قبض انبار در گمرک به هيچ عنوان نبايد قبل از تاريخ مجوز ثبت سفارش باشد.

- تاريخ کليه قبض انبارهاي برنج که بعد از تاريخ 95/04/31 باشد قابل ترخيص نمي باشد.

 

 

ترخیص کالا گمرک خرمشهر بوشهر بندرعباس ترخیص کالا اروند تجارت ترخیص کار ترخیصکار ترخیص تخصصی کالا clearance از گمرکات جنوب کشور با اروند تجارت ساحلclearance ترخیصکار ترخیص کالا در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه ترخیص کالا clearance در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه ترخیص کالا clearance در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه