اگر بخواهیم در تولید به خودکفایی برسیم و تولیدکننده را از سقوط نجات دهیم باید راه ورود کالاهای نامناسب به کشور را سد کنیم.